Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 28 w Bielsku-Białej dołączyła do grona szkół, które otrzymały zaszczytny tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.

banerek_Tabliczka_Szkola1

Tytuł ten przyznawany jest szkołom, które w szczególny sposób odkrywają, promują i wspierają uzdolnienia uczniów. Dla utalentowanych uczniów rozwijanie zdolności to z pewnością wielka przygoda, ale też ciężka praca. Wspieramy naszych uczniów, aby mogli dzielić się zainteresowaniami, umiejętnościami, realizować swoje pasje i ambicje.

Aby uzyskać tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” należało zarejestrować szkołę na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji i udokumentować, że nauczyciele od lat odkrywają i rozwijają zainteresowania i talenty dzieci w co najmniej 3 dziedzinach, a ich podopieczni osiągają dzięki temu znaczące sukcesy. Opisaliśmy pracę nauczycieli i nasze osiągnięcia w czterech rodzajach aktywności. Projektem zajęły się : p. K. Nowok, p. S. Stanclik, p. R. Harat oraz p. A. Krywult. Oczywiście wszyscy nauczyciele naszej szkoły starają się wspierać utalentowanych uczniów, jednakże ograniczona liczba znaków nie pozwoliła na prezentację wszystkich aktywności naszej placówki. Tym samym znaleźliśmy się na ogólnopolskiej MAPIE Szkół Odkrywców Talentów. Znakiem rozpoznawczym wszystkich wyróżnionych szkół są pamiątkowe tablice oraz certyfikaty: Na stronie internetowej http://www.ore.edu.pl/index.phpoption=com_content&view=article&id=1248&Itemid=1499   można zapoznać się z naszą ofertą i sukcesami uczniów (na mapie klikamy w województwo śląskie, powiat bielski, a dokładny opis jest w zakładce – „pokaż szczegóły”).

Przygotowała A. Krywult

Szkolny Program Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów w Szkole Podstawowej nr 28 w Bielsku – Białej

Raport 2015/2016 – Szkolny Program Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów w Szkole Podstawowej nr 28 w Bielsku – Białej

WSTĘP

Szkolny Program Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest do uzdolnionych uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej. Działania podejmowane przez środowisko szkolne mają zachęcić dzieci do samodzielnego rozwijania pasji i zainteresowań. Wczesna diagnoza uczniów szczególnie uzdolnionych pozwala zaplanować działania sprzyjające rozwojowi talentów, czego efektem będą osiągane przez nich sukcesy. Dostrzeganie przez nauczyciela zdolności pozwala na dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych potrzeb, regulowanie organizacji i tempa nauki oraz dobór odpowiednich metod i form pracy. Wdrożenie programu zapewnia wsparcie uczniom naszej szkoły, jak również nauczycielom i rodzicom zainteresowanym rozwijaniem zdolności dzieci.

CELE:

 • diagnoza uzdolnień uczniów,
 • wspieranie rozwoju ucznia zdolnego,
 • kształtowanie osobowości, a także zainteresowań dzieci,
 • tworzenie warunków pracy z uczniem zdolnym, który ma możliwość uzyskania wiedzy wykraczającej poza podstawę programową,
 • wdrażanie dzieci do efektywnego samokształcenia,
 • przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, turniejach, zawodach
 • sportowych,
 • współpraca i promowanie talentów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

IDENTYFIKACJA UCZNIA ZDOLNEGO

 • obserwacja kompleksowa uczniów,
 • rozmowy na temat zainteresowań,
 • wywiad z nauczycielami, rodzicami i rówieśnikami na temat rozpoznanych zdolności ucznia,
 • analiza osiągnięć uczniów w różnorodnych konkursach.

OBSZARY IDENTYFIKACJI UZDOLNIEŃ UCZNIÓW

 • humanistyczny
 • matematyczny
 • przyrodniczo – ekologiczny
 • językowy
 • artystyczny
 • sportowy
 • informatyczny

Program będzie realizowany przez: Dyrektora Szkoły, zespół zajmujący się projektem „Szkoła Odkrywców Talentów”, Radę Pedagogiczną, rodziców.

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY:

 • zapewnia odpowiednie warunki pracy z uczniem zdolnym,
 • dba o bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 • współpracuje z rodzicami oraz środowiskiem wspomagającymi szkołę w rozwoju uzdolnień,
 • promuje uczniów i nauczycieli mających wyróżniające osiągnięcia.

ZADANIA ZESPOŁU ds. PROJEKTU „SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW”:

 • opracowanie szkolnego programu wspierania zdolności i talentów,
 • promowanie talentów podczas konkursów, przedstawień i innych uroczystości szkolnych oraz międzyszkolnych,
 • gromadzenie informacji na temat sukcesów uczniów.

ZADANIA NAUCZYCIELI UCZNIÓW ZDOLNYCH :

 • rozpoznanie uczniów zdolnych oraz indywidualizacja pracy z nimi,
 • przygotowanie uczniów do udziału w różnorodnych konkursach,
 • współpraca z innymi nauczycielami oraz rodzicami na rzecz ucznia zdolnego,
 • promowanie ucznia i jego osiągnięć na terenie szkoły i poza nią, w tym wypisywanie osiągnięć na stronie internetowej szkoły.

SPOSOBY REALIZACJI:

 • wyszukiwanie uczniów zdolnych za pomocą opracowanych narzędzi rozpoznawania uzdolnień,
 • monitorowanie uczniów, indywidualizacja pracy z nimi,
 • motywowanie uczniów zdolnych, nagradzanie ich sukcesów,
 • stosowanie metod aktywizujących,
 • udział w doskonaleniu zawodowym dotyczącym pracy z uczniem zdolnym.

FORMY PRACY:

 • koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne,
 • różnorodne konkursy, zawody, olimpiady,
 • wycieczki tematyczne,
 • projekty szkolne,
 • przedstawienia i uroczystości szkolne,
 • dodatkowa praca ucznia wykraczająca poza podstawę programową,
 • pozaszkolne przedsięwzięcia.

PROMOCJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW ZDOLNYCH:

 • wykaz osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły,
 • nagradzanie i prezentacja osiągnięć uczniów w trakcie uroczystości szkolnych oraz spotkań z rodzicami,
 • prezentacje prac uczniów,
 • przekazanie „Medalu Kustronia” dla najzdolniejszego ucznia kończącego edukację w szkole.

 SPOSOBY  EWALUACJI  PROGRAMU:

 • wywiady, rozmowa z nauczycielami, uczniami, rodzicami,
 • wyniki sprawdzianów i egzaminów,
 • sprawozdania nauczycieli (okresowe i roczne),
 • osiągnięcia uczniów i nauczycieli.

Opracowały:

Alicja Krywult, Sylwia Stanclik i Renata Zielińska – nauczyciele SP 28 w Bielsku-Białej