Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS

Baner Szkoła równych szans

plakat szkoła równych szans

Szkoła równych szans

Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Projekt pt.: „Szkoła równych szans skierowany będzie do 10 szkół publicznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielsko-Biała oraz do 632 uczniów tych placówek (339dziewczynek). W projekcie założono również udział 28 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci
z niepełnosprawnościami.

Cel główny: Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 632 uczniów
i uczennic uczęszczających do placówek edukacyjnych w M. Bielsko-Biała oraz podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki
i stworzenie w 10 szkołach objętych projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w okresie 01.09.2018 do 30.06.2020r.

Szkoły biorące udział w projekcie:

  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku-Białej

  • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej

  • Szkoła Podstawowa nr 28 Im. Gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej

  • Szkoła Podstawowa nr 29 Im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej

  • Szkoła Podstawowa nr 32 Im. Jana Iii Sobieskiego w Bielsku-Białej

  • Szkoła Podstawowa nr 38 w Bielsku-Białej

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej

  • II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

  • IV Liceum Ogólnokształcące Im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku – Białej

  • VI Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Integracyjnymi im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej

W ramach przedmiotowego projektu w szkołach planowane są działania ukierunkowane na poprawę jakości i efektywności edukacji poprzez:

- kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów (realizacja projektów edukacyjnych, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wdrożenie nowych form i programów nauczania, tworzenie zajęć
o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, realizacja zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą)

- tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu
w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami ( wyposażenie szkolnych pracowni
w narzędzia do nauczania przedmiotów matematycznych lub przyrodniczych, doskonalenie umiejętności kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli niezbędnych do prowadzenie procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, kształtowanie
i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki)

Całkowita wartość projektu: 987 850,00 PLN w tym:

Płatność ze środków europejskich w kwocie 839 672,50 PLN

Dotacja celowa z budżetu państwa 49 392,50 PLN

Wkład własny Miasta Bielsko-Biała 98 785,00 PLN

REGULAMIN

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

ZGODA NA PUBLIKOWANIE WIZERUNKU

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE