Przejdź do treści Przejdź do menu

Innowacja pedagogiczna na bazie ścieżki Uczymy Dzieci Programować „W poszukiwaniu wartości” 


Motywacja i cele wprowadzenia innowacji :

Innowacja „Poszukujemy wartości z Uczymy Dzieci Programować” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022. Do stworzenia innowacji zainspirował nas udział w programie edukacyjnym Uczymy dzieci programować, zdobyte w nim doświadczenia, oraz udostępniane uczestnikom materiały dydaktyczne. Nie bez wpływu na decyzję o potrzebie wprowadzenia działań innowacyjnych była też sytuacja edukacyjna wywołana pandemią Covid - 19 oraz opublikowane kierunki polityki oświatowej na rok 2021/2022.

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków systemu wartości oraz uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

Opis innowacji:

Wstęp:

Jednym z ważniejszych działań wychowawczych nauczycieli jest kształtowanie wartości. System wartości to jeden z fundamentów życia człowieka. Wpływa na niego rodzina, bliskie otoczenie w tym przedszkole i szkoła oraz społeczeństwo i jego kultura. Jednym z celów wychowania jest pokazanie systemu wartości, który będzie akceptowalny społecznie, w skład którego wejdą wzory zachowań, nawyki, normy społeczne, przekonania...System wartości ma wpływ na osobowość i życie człowieka. Decyduje o tym co człowiek uważa za dobre, a co za złe, co jest dla niego ważne a co mało istotne. Główny wpływ na to jak będzie przebiegał proces kształtowania wartości u dziecka mają rodzice i nauczyciele. W obecnych czasach możemy zauważyć kryzys wartości, brak ich wyraźnej hierarchii. Wpływa na to wiele czynników, takich jak szybkie tempo życia, rozluźnienie relacji rodzinnych, konflikty międzypokoleniowe. Wartości to nie jest coś z czym się rodzimy, coś oczywistego, musimy się ich nauczyć, stworzyć swój własny kręgosłup moralny. Przedszkole i szkoła to miejsce, które powinno wspierać rodziców w wychowaniu, w pokazaniu dziecku jak ważne są takie wartości jak szacunek, tolerancja, empatia, wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka. Uczenie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat. Kompetencje cyfrowe kształtować możemy w różnym okresie, w połączeniu z innymi ważnymi dla dziecka tematami, pamiętając o dopasowaniu metod do wieku i możliwości rozwojowych naszych wychowanków. Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, działać. Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby małego człowieka może być edukacja w modelu STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics). Idea STEAM to spójne połączenie wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych rozwiązań. Uczniowie angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Efektywność takich zajęć jest wyższa niż zajęć prowadzonych metodami transmisyjnymi, gdzie uczeń jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych mu treści. W zaproponowanej innowacji połączymy dwie bardzo ważne kwestie: budowanie systemu wartości opartego na tradycji, dobrym przykładzie, rodzinie, krytycznym myśleniu oraz odpowiedzialne wykorzystywanie nowoczesnych technologii, wprowadzanie elementów algorytmicznego myślenia i naukę podstaw programowania. Zaproponowane aktywności w ramach innowacji „…” pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko, niezależnie od tego, czy będzie chciało w dalszej przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie programowania, czy nie.

Cele innowacji:

Budowanie systemu wartości opartego na szacunku, empatii, tolerancji, Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań, Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.