ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE HISTORYCZNYM

19-02-2020 14:51 konkursy

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. GEN. JÓZEFA KUSTRONIA

W BIELSKU-BIAŁEJ

ZAPRASZA DO UDZIAŁU

W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE HISTORYCZNYM

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

Szanowni Państwo

1 marca przypada kolejny już raz „Dzień Żołnierzy Wyklętych” z tej okazji zapraszamy do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie historycznym „Żołnierze wyklęci”, który organizuje nasza szkoła.

 

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz.160):

„ W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”- bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuceniu siłą reżimowi komunistycznemu…”

 

Bardzo prosimy o rozpropagowanie wśród uczniów naszego zaproszenia i zgłoszenia się do udziału w konkursie. Wszelkie informacje, w tym regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia, dostępne są na stronie internetowej naszej szkoły

 

Cele konkursu:

- upowszechnienie wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej,

- kształtowanie świadomości narodowej młodzieży,

- kształtowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw wobec przeszłości i tradycji naszego narodu,

- odkrywanie prawdy historycznej,

- zachęcenie młodzieży do rywalizacji i samodzielnego zdobywania wiedzy,

- upamiętnienie Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych,

- budowanie poczucia dumy narodowej z bycia Polakiem.

Konkurs składa się z następujących kategorii:

- konkurs wiedzy o żołnierzach wyklętych

Kategoria : uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych,

- konkurs wiedzy o żołnierzach wyklętych

Kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych

Zasady konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 2. Konkurs będzie się obywać w Szkole Podstawowej nr 28 im gen. Józefa Kustronia w Bielsku -Białej, budynek nr 2 ul. Witosa 96.

 3. Organizatorem konkursu są nauczyciele historii Szkoły Podstawowej nr 28 .

 4. Komisje konkursowe powoływane są przez organizatora.

 5. Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody.

 6. Organizator nie zwraca prac konkursowych.

Czas i miejsce konkursu

 1. Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie w poszczególnych kategoriach należy przesłać do 06 marca 2020 roku na adres Szkoła Podstawowa nr 28 im. gen. Józefa Kustronia, ul Witosa 96, 43-300 Bielsko-Biała, faxem 338160403 lub mailem gm6bielsko@wp.pl (wzór w załączniku 1).

 2. II etap konkursu z wiedzy odbędzie się 18 marca 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 28 w Bielsku-Białej, budynek nr 2 ul. Witosa 96.

 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej szkoły .

 4. O terminie podsumowania konkursu i wręczeniu nagród laureatom, opiekunowie zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie.

Kontakt z nauczycielem koordynatorem konkursu Dariusz Bodzek 608084891 e.mail: dbodzek71@gmail.com

 

Konkurs wiedzy pt: „Żołnierze Wyklęci”

Zakres merytoryczny konkursu:

Zagadnienia związane z walką żołnierzy niepodległościowego podziemia o wolną Polskę po II wojnie światowej:

 1. najsłynniejsze akcje bojowe żołnierzy niepodległościowego podziemia

 1. postacie żołnierzy wyklętych :

Witold Pilecki „Witold”, Hieronim Dekutowski „Zapora”, Franciszek Jaskólski „Zagończyk”, Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój” , Danuta Siedzikówna „Inka”, Józef Kuraś „Ogień” , Józef Franczak „ Lalek”, Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”, Marian Bernaciak „Orlik”, Kazimierz Kamieński „Huzar”

Konkurs wiedzy składa się z dwóch etapów:

I ETAP SZKOLNY

Za organizację etapu szkolnego odpowiada nauczyciel historii danej szkoły. Test, który rozwiązywać będą uczniowie, należy opracować we własnym zakresie. Do II etapu – międzyszkolnego – przechodzą 3 osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w eliminacjach szkolnych.

II ETAP MIĘDZYSZKOLNY ( 18 marca 2020 roku )

Odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej budynek nr 2 ul. Witosa 96, o godzinie 11.30

1. Konkurs Międzyszkolny polega na samodzielnym wypełnieniu przez uczniów testu opracowanego przez organizatorów składającego się z różnego typu zadań (pytania zamknięte, otwarte),

2. Członkowie Komisji po sprawdzeniu prac i ustaleniu liczby punktów uzyskanych przez uczestników, wyłaniają trzech laureatów w każdej kategorii wiekowej,

3. W przypadku identycznej liczby punktów, o zwycięstwie zadecyduje większa liczba zdobytych punktów za rozwiązanie zadań trudniejszych, za jakie uważa się zadania od 15 do 20.

Bibliografia:

Opracowania:

- Podręcznik szkolne – wiadomości dotyczące w/w treści,

- Jolanta Drużyńska, Stanisław M. Jankowski „Wyklęte życiorysy” , Poznań 2009 ( Rozdziały Ostatnia bitwa majora Kalenkiewicza, Powrót generała Tumidajskiego)

-Joanna Wieliczka –Szarkowa „Żołnierze Wyklęci”, Kraków 2013

-Joanna Wieliczka-Szarkowa „Bohaterskie akcje Żołnierzy Wyklętych”, Kraków 2016 ( Rozdziały Partyzancki dzień zwycięstwa, „Wychodźcie jesteście wolni”, „Nie dajcie się chłopcy”, Rajd szwadronu „Żelaznego”, Atak „Jastrzębia”, Ostatnia taka akcja)

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i prezentacji prac konkursowy

 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Załącznik nr 1

(prosimy wypełnić drukowanymi literami)

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”

KATEGORIA…………………………………………..

1.Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

2. Pełna nazwa szkoły……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3.Adres i tel. do szkoły…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

4. Klasa……………………………………………………………………………

5. Imię i nazwisko opiekuna……………………………………………………..

6. Tel. opiekuna………………………………………………………………….

7. Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie i opublikowanie materiałów, które przesyłam jako uczestnik konkursu „Żołnierze Wyklęci”.

.…………………. . ……………………………………..

data podpis uczestnika konkursu

lub prawnego opiekuna ucznia

Żołnierze Wyklęci – informacja o konkursie, regulamin