Przejdź do treści Przejdź do menu

Wymagania egzaminacyjne z matematyki

21-01-2021 8:22

Egzamin ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2020/2021 – czego nie będzie:


1.Liczby naturalne w systemie dziesiątkowym wykreślono:

- rzymski zapis liczb,

- obliczanie wartości bezwzględnej,

- obliczanie NWD i NWW metodą rozkładu na czynniki pierwsze,

- obliczenia kalendarzowe.

2.Potegi i pierwiastki – wykreślono:

- notacja wykładnicza,

- wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka / włączanie czynnika pod znak pierwiastka /,

- obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu,

- mnożenie i dzielenie pierwiastków tego samego stopnia.

3.Wyarżenia algebraiczne- wykreślono:

- mnożenie sum algebraicznych / mnożenie dwumianu przez dwumian/.

4.Figury geometryczne na płaszczyźnie – wykreślono:

- wykorzystanie własności prostych równoległych: równość katów naprzemianległych i odpowiadających,

- cechy przystawania trójkątów,

- nierówność trójkąta,

- dowody geometryczne.

5.Oś liczbowa i układ współrzędnych – wykreślono:

- zaznaczanie na osi liczbowej zbiorów liczb spełniające warunek: x 1,5,

- wyznaczanie środka odcinka, którego końce mają dane współrzędne,

- obliczanie długości odcinka, którego końce są danymi punktami kratowymi w układzie współrzędnych,


6.Geometra przestrzenna – wykreślono:

- obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupów, które nie są prawidłowe.

- obliczanie objętości i pola powierzchni ostrosłupów, które nie są prawidłowe.

7.Długość okręgu i pole koła – wykreślono:

- obliczanie długości okręgu,

- obliczanie pola koła.


Źródło: materiały z warsztatów dla nauczycieli matematyki ”Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2020/ 2021”

Warsztaty zostały zorganizowane przez Bielsko – Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku – Białej w dniu 12.01.2021 r.

Opracował: mgr Dariusz Piotr Bodzek


Wymagania egzaminacyjne z matematyki