Szkolny Progr...

Szkolny Program Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów w Szkole Podstawowej nr 28 w Bielsku – Białej

 

 

 Raport 2015/2016 – Szkolny Program Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów

w Szkole Podstawowej nr 28 w Bielsku – Białej

 
   

Cele podejmowanych działań

Diagnoza uzdolnień oraz wspieranie rozwoju ucznia zdolnego. Kształtowanie osobowości, a także zainteresowań dzieci, tworzenie warunków pracy z uczniem zdolnym, który ma możliwość uzyskania wiedzy wykraczającej poza podstawę programową. Wdrażanie dzieci do efektywnego samokształcenia, przygotowanie ich do udziału w konkursach, turniejach, zawodach sportowych. Współpraca i promowanie talentów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

 

Przykłady systemowych działań na rzecz uczniów zdolnych

Szkoła oferuje uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Są to m. in. zajęcia wspierające uzdolnione dzieci, koła zainteresowań, zajęcia rekreacyjno – sportowe. Oto najważniejsze działania:

Innowacja pedagogiczna „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w klasach III z elementami programu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.” Uczniowie podczas zajęć zrealizowali 4 zestawy ćwiczeń korekcyjnych i uczyli się odpowiedniego zachowania w miejscu wypadku. Każdy z tematów dotyczących udzielania pierwszej pomocy pojawiał się podczas pierwszych zajęć w danym miesiącu, tak aby można było w ciągu pozostałych zajęć ćwiczyć nowe umiejętności.

Innowacja pedagogiczna „ Z KULTURĄ FIZYCZNĄ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” przeznaczona była dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Celem jej było przedstawienie form aktywności, które są gwarancją zdrowia i dobrego samopoczucia zarówno dziś jak i w przyszłości. Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach, interesujących zajęciach i w wspólnej rekreacji.

Innowacja pedagogiczna „Say HELLO to John! – explore the culture of English-speaking countryzostała zaplanowana dla uczniów klas młodszych. Zajęcia pobudzały ciekawość dzieci oraz zachęcały do myślenia, porównywania, opowiadania, uruchamiały wyobraźnię. Uczestniczenie w cotygodniowych spotkania, które były okazją do poznawania kultury krajów anglojęzycznych, próbowania nowych potraw i zabaw językiem angielskim sprawiało dzieciom dużo radości, przynosiło również efekty w postaci nowych wiadomości.

XV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „MAŁY PITAGORAS”. W dniu 18 maja 2017 r. w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny. Wzięło w nim udział 34 uczniów z 17 szkół podstawowych Bielska – Białej. Uczniowie rozwiązali sudoku, 7 zadań matematycznych, krzyżówkę matematyczną oraz układali puzzle z działaniami pisemnymi.

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej. 16 marca 2016 roku gościliśmy w naszej szkole uczniów i nauczycieli z 8 bielskich podstawówek. Uczniowie, przedstawili swoje talenty wokalne, wykazując się doskonałą znajomością j. angielskiego. Reprezentujący naszą szkołę duet wyśpiewał III miejsce. 

Ponadto, nasza szkoła jest zaangażowana w program bezpiecznego korzystania z Internetu na platformie e-learning Fundacji Dzieci Niczyje, a także w akcję charytatywną Pola Nadziei skierowaną na pomoc w budowie hospicjum. Wzięliśmy również udział w projekcie „Każdy Wat na wagę złota II-czyli śląskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole” oraz w Ogólnopolskim Konkursie Tesco dla Szkół - „Przyszłość na talerzu” rozwijającym wiedzę na temat zdrowego żywienia. Ze zebrane w programie punkty uczniowie otrzymali „Grządki przyszłości”.

 

Sposoby pracy z uczniem zdolnym, w tym ciekawe metody i formy pracy

Praca z uczniem zdolnym bazuje na diagnozie uzdolnień dzieci za pomocą opracowanych narzędzi rozpoznawania talentów, następnie prowadzi do monitorowania i indywidualizacji pracy z uczniami. Niezbędne jest odpowiednie motywowanie, nagradzanie sukcesów dzieci oraz stosowanie metod aktywizujących. Formami pracy są koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne, różnorodne konkursy, zawody, projekty czy uroczystości szkolne. Przykładem może być szkolne koło turystyczne „Groniczki”, które oferuje naszym uczniom bogatą ofertę rajdów i wycieczek po górach Beskidu. W ciągu 13 lat funkcjonowania, koło zdobyło 18 pucharów (8 pierwszych miejsc, 6 drugich i 4 trzecie) w generalnych klasyfikacjach wszystkich placówek Bielska-B. i powiatu bielskiego, uczestniczących w tradycyjnych złazach organizowanych przez miejski oddział PTTK.

 

 

Przykłady indywidualizacji i różnicowania treści, metod, form pracy z uczniem zdolnym

Uczniowie zdolni oprócz przygotowywania się do konkursów, zawodów czy innych form aktywności mogą współtworzyć szkolną stronę internetową, przygotowywać prezentacje multimedialne, wystawy artystyczne. Dzieci chętnie uczestniczą w różnorodnych projektach edukacyjnych i wychowawczych, oraz międzyszkolnych konkursach organizowanych w naszej szkole w roku 2015/16. Stosowanie indywidualizacji na lekcjach jak np. praca metodą projektową nad trudniejszymi zagadnieniami zwiększa wymagania w stosunku do ucznia zdolnego, ale również motywuje do działania.

 

 

Efekty pracy

(m.in. osiągnięcia uczniów)

Osiągnięcia w roku szkolnym 2015/16:

 • XVI Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek – I miejsce oraz wyróżnienie

 • XV Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kamienica 2016” – I miejsce

 • Mistrzostwa Miasta Bielska-Białej w gimnastyce sportowej chłopców – I miejsce

 • Mistrzostwa Miasta Bielska-Białej w tenisie stołowym – II miejsce (drużyna), III miejsce (indywidualne), zawody rejonowe w tenisie stołowym – I miejsce (indywidualne)

 • Ogólnopolski Konkurs „Olimpus” z j. angielskiego (sesja jesienna i wiosenna) – dwa II miejsca

 • Międzyszkolny konkurs j. angielskiego w Gimnazjum Córek Bożej Miłości w B.-B. – I miejsce

 • Międzyszkolny Konkurs Memory Master z j. angielskiego – laureaci II i III stopnia, wyróżnienie

 • Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej – III miejsce

 • Międzyszkolny Konkurs „English is Fun” – II miejsce

 • Międzyszkolny Konkurs „FOX” z j. angielskiego – wynik b. dobry; III miejsce w powiecie bielskim

 • Powiatowy Konkurs Wiedzy Turystycznej i Ekologicznej – I i II miejsce

 • Międzyszkolny Konkurs „Kocham Beskidy”- I, II i III miejsce

 • Ogólnopolski Konkurs „Olimpus” z j. polskiego (sesja zimowa) – dwa wyróżnienia

 • Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Galileo” – laureat i wyróżnienie

 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes. plus ( sesja jesienna) – sześciu laureatów

 • Międzynarodowy Kangur Matematyczny – wyróżnienie

 • Międzyszkolny konkurs matematyczny w SP 29 w B.-B. – dwa wyróżnienia

 • Ogólnopolski konkurs plastyczny „Śladami Henryka Sienkiewicza” – II miejsce, wyróżnienie

 • XIII edycja konkursu plastycznego „Co słonko widziało” – III miejsce

 • Międzyszkolny konkurs plastyczny „Katyń – ocalić od zapomnienia” – II i III miejsce, wyróżnienie

 • Tydzień Edukacji Informatycznej – certyfikat ukończenia kursu „Godziny kodowania”

 

Czy szkoła posiada Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów?

(jeśli tak, proszę w kilku zdaniach przedstawić jego zalety)

Szkolny Program Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest do uzdolnionych uczniów naszej szkoły i został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w 2015 r. Działania podejmowane przez środowisko szkolne mają zachęcić dzieci do samodzielnego rozwijania zainteresowań. Wczesna diagnoza uczniów uzdolnionych pozwala zaplanować działania sprzyjające rozwojowi talentów, czego efektem będą osiągane przez nich sukcesy. Dostrzeganie przez nauczyciela zdolności pozwala na dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych potrzeb, dobór odpowiednich metod i form pracy. Wdrożenie programu zapewnia wsparcie uczniom, jak również nauczycielom i rodzicom zainteresowanym rozwijaniem zdolności dzieci. Najzdolniejszy uczeń kończący edukację w naszej szkole otrzymuje co roku „Medal Kustronia”.

 

Współpraca z innymi osobami/instytucjami działającymi na rzecz ucznia zdolnego

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne „Groniczki” współpracuje z Miejskim Oddziałem PTTK w Bielsku – B. oraz bierze udział w organizowanych przez tę instytucję powiatowych rajdach, oraz konkursach wiedzy turystycznej. Od 2009 r. SKKT Groniczki współpracuje także ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Hałcnowa. Uczniowie naszej szkoły brali udział w „Evencie Europejskim” oraz kilku edycjach konkursu „Eurodyta” orgaznizowanych przez punkt informacyjny „Europe Direct” w Książnicy Beskidzkiej. Szkolny Festyn Rodzinny, na którym uczniowie przedstawiają swoje osiągnięcia i talenty odbywa się z pomocą Parafii p.w. Nawiedzenia N. M. P. Współpracujemy także z Parafialno-Szkolnym Klubem Sportowym „Beskidy” organizując liczne zawody sportowe.

 

 

 

 

Raport 2015/2016 – Szkolny Program Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów w Szkole Podstawowej nr 28 w Bielsku – Białej

 

WSTĘP

Szkolny Program Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest do uzdolnionych uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej. Działania podejmowane przez środowisko szkolne mają zachęcić dzieci do samodzielnego rozwijania pasji i zainteresowań. Wczesna diagnoza uczniów szczególnie uzdolnionych pozwala zaplanować działania sprzyjające rozwojowi talentów, czego efektem będą osiągane przez nich sukcesy. Dostrzeganie przez nauczyciela zdolności pozwala na dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych potrzeb, regulowanie organizacji i tempa nauki oraz dobór odpowiednich metod i form pracy. Wdrożenie programu zapewnia wsparcie uczniom naszej szkoły, jak również nauczycielom i rodzicom zainteresowanym rozwijaniem zdolności dzieci.

CELE:

 • diagnoza uzdolnień uczniów,
 • wspieranie rozwoju ucznia zdolnego,
 • kształtowanie osobowości, a także zainteresowań dzieci,
 • tworzenie warunków pracy z uczniem zdolnym, który ma możliwość uzyskania wiedzy wykraczającej poza podstawę programową,
 • wdrażanie dzieci do efektywnego samokształcenia,
 • przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, turniejach, zawodach
 • sportowych,
 • współpraca i promowanie talentów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

IDENTYFIKACJA UCZNIA ZDOLNEGO

 • obserwacja kompleksowa uczniów,
 • rozmowy na temat zainteresowań,
 • wywiad z nauczycielami, rodzicami i rówieśnikami na temat rozpoznanych zdolności ucznia,
 • analiza osiągnięć uczniów w różnorodnych konkursach.

OBSZARY IDENTYFIKACJI UZDOLNIEŃ UCZNIÓW

 • humanistyczny
 • matematyczny
 • przyrodniczo – ekologiczny
 • językowy
 • artystyczny
 • sportowy
 • informatyczny

Program będzie realizowany przez: Dyrektora Szkoły, zespół zajmujący się projektem „Szkoła Odkrywców Talentów”, Radę Pedagogiczną, rodziców.

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY:

 • zapewnia odpowiednie warunki pracy z uczniem zdolnym,
 • dba o bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 • współpracuje z rodzicami oraz środowiskiem wspomagającymi szkołę w rozwoju uzdolnień,
 • promuje uczniów i nauczycieli mających wyróżniające osiągnięcia.

ZADANIA ZESPOŁU ds. PROJEKTU „SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW”:

 • opracowanie szkolnego programu wspierania zdolności i talentów,
 • promowanie talentów podczas konkursów, przedstawień i innych uroczystości szkolnych oraz międzyszkolnych,
 • gromadzenie informacji na temat sukcesów uczniów.

ZADANIA NAUCZYCIELI UCZNIÓW ZDOLNYCH :

 • rozpoznanie uczniów zdolnych oraz indywidualizacja pracy z nimi,
 • przygotowanie uczniów do udziału w różnorodnych konkursach,
 • współpraca z innymi nauczycielami oraz rodzicami na rzecz ucznia zdolnego,
 • promowanie ucznia i jego osiągnięć na terenie szkoły i poza nią, w tym wypisywanie osiągnięć na stronie internetowej szkoły.

SPOSOBY REALIZACJI:

 • wyszukiwanie uczniów zdolnych za pomocą opracowanych narzędzi rozpoznawania uzdolnień,
 • monitorowanie uczniów, indywidualizacja pracy z nimi,
 • motywowanie uczniów zdolnych, nagradzanie ich sukcesów,
 • stosowanie metod aktywizujących,
 • udział w doskonaleniu zawodowym dotyczącym pracy z uczniem zdolnym.

FORMY PRACY:

 • koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne,
 • różnorodne konkursy, zawody, olimpiady,
 • wycieczki tematyczne,
 • projekty szkolne,
 • przedstawienia i uroczystości szkolne,
 • dodatkowa praca ucznia wykraczająca poza podstawę programową,
 • pozaszkolne przedsięwzięcia.

PROMOCJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW ZDOLNYCH:

 • wykaz osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły,
 • nagradzanie i prezentacja osiągnięć uczniów w trakcie uroczystości szkolnych oraz spotkań z rodzicami,
 • prezentacje prac uczniów,
 • przekazanie „Medalu Kustronia” dla najzdolniejszego ucznia kończącego edukację w szkole.

 

SPOSOBY  EWALUACJI  PROGRAMU:

 • wywiady, rozmowa z nauczycielami, uczniami, rodzicami,

 • wyniki sprawdzianów i egzaminów,

 • sprawozdania nauczycieli (okresowe i roczne),

 • osiągnięcia uczniów i nauczycieli.

 

Opracowały:

Alicja Krywult, Sylwia Stanclik i Renata Zielińska – nauczyciele SP 28 w Bielsku-Białej