Aktualności

KONKURS HISTORYCZNY „POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”

Date: Wrzesień 6, 2018 Author: admin Categories: Aktualności

2000px-Flag_of_Poland_(normative).svg

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI
IM. GEN. JÓZEFA KUSTRONIA
W BIELSKU-BIAŁEJ, UL. WYZWOLENIA 343
ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W KONKURSIE HISTORYCZNYM
„POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”

Szanowni Państwo
11 listopada mija 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Serdecznie zapraszamy uczniów bielskich szkół do wzięcia
udziału w Konkursie „Polskie drogi do niepodległości” organizowanym
w naszej szkole. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat
walki Polaków o wolną ojczyznę i popularyzacja zagadnień
związanych z historią ziem polskich w XIX wieku i na początku wieku
XX, poprzez udział w konkursie wiedzy, wykonaniu pracy plastycznej
zgodnej z hasłem konkursu „Polskie drogi do niepodległości”.

Bardzo prosimy o rozpropagowanie wśród uczniów naszego
zaproszenia i zgłoszenia się do udziału w konkursie. Wszelkie
informacje, w tym regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia,
dostępne są na stronie internetowej naszej szkoły.

Cele konkursu:
- kształtowanie świadomej postawy patriotycznej i obywatelskiej,
motywującej do uczestnictwa w konkursach historycznych,
- motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych,
- kształtowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw wobec
przeszłości i tradycji naszego narodu,
- chronienie przed zapomnieniem zdarzeń i ludzi, którzy przyczynili
się do odzyskania przez Polskę niepodległości,
- zachęcenie młodzieży do rywalizacji i samodzielnego zdobywania
wiedzy,
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich oraz pobudzenie
twórczego myślenia.

Konkurs składa się z następujących kategorii:
- konkurs wiedzy o drogach Polski do niepodległości
Kategorie : uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych, uczniowie klas III
gimnazjum, uczniowie szkół średnich
- konkurs plastyczny,
Kategoria: uczniowie klas 4, 5 i 6 szkół podstawowych
Zasady konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
2. Konkurs będzie się obywać w Szkole Podstawowej nr 28 z
oddziałami gimnazjalnymi im gen. Józefa Kustronia w Bielsku -
Białej, budynek nr 2 ul. Witosa 96
3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z oddziałami
gimnazjalnymi nr 28 oraz nauczyciele historii.
4. Komisje konkursowe powoływane są przez organizatora.
5. Oceny testu wiedzy i prac plastycznych dokona Jury powołane
przez organizatorów.
6. Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymają
nagrody.
7. Organizator nie zwraca prac konkursowych.
Kryteria oceny prac
1. Zawartość merytoryczna.
2. Sposób przedstawienia tematu.
3. Zgodność z tematem konkursu.
4. Wrażenia artystyczne.
Czas i miejsce konkursu
1. Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie w poszczególnych
kategoriach należy przesłać do 30 września 2018 roku na
adres Szkoła Podstawowa nr 28 z oddziałami gimnazjalnymi
im. gen. Józefa Kustronia, ul Witosa 96, 43-300 Bielsko-Biała,
faxem 338160403 lub mailem gm6bielsko@wp.pl (wzór w
załączniku 1).
2. II etap konkursu z wiedzy odbędzie się 19 października 2018
roku w Szkole Podstawowej nr 28 z oddziałami
gimnazjalnymi w Bielsku-Białej, budynek nr 2 ul. Witosa 96.
3. Prace plastyczne należy wysłać na adres Szkoły Podstawowej
nr 28 z oddziałami gimnazjalnymi w Bielsku-Białej, ul Witosa
96, do 22 października 2018 roku.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie
internetowej szkoły na początku listopada 2018 roku
5. Podsumowanie konkursu i nagrodzenie laureatów nastąpi w
dniu 11 listopada 2018 roku, o terminie opiekunowie zostaną
poinformowani drogą mailową lub telefonicznie.
6. Kontakt z nauczycielem koordynatorem konkursu Dariusz
Bodzek 608084891 e.mail: dariusz.bodzek@neostrada.pl.
Konkurs wiedzy pt: „Polskie drogi do niepodległości”
Zakres merytoryczny konkursu:
Zagadnienia związane z walką Polaków o niepodległość:
a. powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe,
krakowskie, styczniowe (przyczyny, przebieg i skutki), Polacy u
boku Napoleona, Polacy w czasie I wojny światowej
b. postacie związane z historią Polski i losami Polaków w XIX i na
początku XX wieku :
Tadeusz Kościuszko, Napoleon Bonaparte, Jan Skrzynecki, Józef
Sowiński, Józef Dwernicki, Emilia Plater, Józef Bem, Józef
Lompa, Wojciech Chrzanowski, Marian Langiewicz, Romuald
Traugutt, Józef Hauke Bosak, Stanisław Brzóska, Ludwik
Mierosławski, Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Roman
Dmowski, gen. Józef Haller i inni.
Konkurs wiedzy składa się z dwóch etapów:
I ETAP SZKOLNY (do 20 września)
Za organizację etapu szkolnego odpowiada nauczyciel historii
danej szkoły. Test, który rozwiązywać będą uczniowie, należy
opracować we własnym zakresie. Do II etapu – międzyszkolnego
- przechodzą 3 osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w
eliminacjach szkolnych.
II ETAP MIĘDZYSZKOLNY ( 19 października)
Odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 28 z oddziałami
gimnazjalnymi im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej
budynek nr 2 ul. Witosa 96, o godzinie 12.00.
1. Konkurs Międzyszkolny polega na samodzielnym wypełnieniu
przez uczniów testu opracowanego przez organizatorów
składającego się z różnego typu zadań (pytania zamknięte,
otwarte),
2. Członkowie Komisji po sprawdzeniu prac i ustaleniu liczby
punktów uzyskanych przez uczestników, wyłaniają trzech
finalistów konkursu,
3. W przypadku identycznej liczby punktów, o zwycięstwie
zadecyduje większa liczba zdobytych punktów za rozwiązanie
zadań trudniejszych, za jakie uważa się zadania od 15 do 20.
Bibliografia:
Opracowania:
- Podręcznik szkolne – wiadomości dotyczące w/w treści,
- Wojciech Roszkowski „Historia Polski 1914-1996”, Warszawa
1997 (Rozdział 1 Odrodzenie Polski 1914-18),
-Stefan Kieniewicz „Historia Polski 1795-1918”, Warszawa 1996
( Rozdziały II, VI, XII, XV, XXVIII )
-H. Samsonowicz, J. Tazbir, T. Łepkowski, T. Nałęcz „Polska losy
państwa i narodu” Warszawa 1992 ( T. Łepkowski” Naród bez
państwa” rozdział 3 Epoka niepodległości 1807-31 )
Konkurs plastyczny
Opracowanie projektu znaczka pocztowego z okazji 100
rocznicy odzyskania niepodległości.
1. Pracę można wykonać dowolną techniką rysunku (kredki,
pastele) lub techniką malarską (farby akwarelowe,
plakatowe).
2. Prace mogą mieć format A3 lub A4.
Kryteria oceny
- oryginalność przekazu,
- zgodność z tematem,
- interpretacja artystyczna tematu
Postanowienia końcowe
1. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora
konkursu.
2. Wszystkie prace powinny być opisane w (imię nazwisko
autora, adres szkoły, telefon, imię i nazwisko
opiekuna).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i
prezentacji prac konkursowych
4. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z
przyjęciem warunków regulaminu.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (DZ.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.)
Załącznik nr 1
(prosimy wypełnić drukowanymi literami)
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU
„POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”
KATEGORIA…………………………………………..
1.Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
2. Pełna nazwa szkoły……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3.Adres i tel. do szkoły…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
4. Klasa……………………………………………………………………………
5. Imię i nazwisko opiekuna……………………………………………………..
6. Tel. opiekuna………………………………………………………………….
7. Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie
i opublikowanie materiałów, które przesyłam jako uczestnik konkursu „Polskie
drogi do niepodległości”.
.…………………. . ……………………………………..
data podpis uczestnika konkursu
lub prawnego opiekuna ucznia

NIEPODLEGŁA KONKURS